[HD] Chương trình Rèn luyện Đoàn viên năm học 2013 - 2014

Thứ tư - 02/10/2013 09:55
Căn cứ hướng dẫn số 27/HD-ĐTN ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn mới; nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, góp phần nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm của người đoàn viên và sự phát triển vững mạnh của tổ chức Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn trường hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2013 – 2014, như sau:
I.            YÊU CẦU:

-        Góp phần nâng cao nhận thức và tăng cường hành động của người đoàn viên; phát huy tốt hơn vai trò chủ động, sáng tạo của Chi đoàn và đoàn viên trong việc đề ra các biện pháp, vai trò xung kích, tình nguyện thực hiện các nhiệm vụ chính trị của lớp/ Khoa và nâng cao khả năng đoàn kết tập hợp thanh niên.
-        Gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Đoàn viên cần tự rèn luyện thường xuyên và liên tục, phải gắn chương trình RLĐV với việc đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên theo quy chế, quy định của nhà trường.
-        Chi đoàn phải thực sự là môi trường cho đoàn viên rèn luyện: Đoàn viên không thực hiện rèn luyện một cách chung chung mà rèn luyện bằng việc tham gia các hoạt động cụ thể của Chi đoàn.
-        Kết quả thực hiện chương trình RLĐV là kết quả để đánh giá phân tích chất lượng đoàn viên hàng năm.

II.            NỘI DUNG THỰC HIỆN:

Nội dung thực hiện gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, thực hiện phong trào “xung kích bảo vệ tổ quốc”, “đồng hành cùng thanh niên trong lập thân lập nghiệp” và xuất phát từ động lực tự thân của người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh trên cơ sở những nội dung chính như sau:

1.      Thực hiện rèn luyện theo 5 tiêu chí sau:

-        Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.
-        Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.
-        Sống văn hoá, tuân thủ pháp luật.
-        Giàu tri thức, có sức khoẻ, kỹ năng.
-        Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.

2.      Thực hiện hành động theo 10 tiêu chí sau:

-        Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam với bạn bè trong và ngoài nước.
-        Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.
-        Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
-        Xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện.
-        Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.
-        Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái.
-        Thường xuyên chấp hành pháp luật.
-        Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn.
-        Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.
-        Thường xuyên vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội. Giới thiệu được thanh niên vào tổ chức Đoàn.

III.            QUY TRÌNH TRIỂN KHAI:

Chương trình RLĐV năm học 2013 – 2014 được thiết kế và tổ chức thực hiện ở các chi Đoàn theo 3 giai đoạn nhằm tạo phong trào thi đua và thống nhất thời điểm triển khai, thực hiện đánh giá theo quy trình như sau:

Giai đoạn 1: ĐĂNG KÝ (15/9/2013 – 15/10/2013)
Giai đoạn 2: RÈN LUYỆN (01/10/2013 – 10/04/2014)
Giai đoạn 3: CÔNG NHẬN (25/04 – 05/05/2014)

IV.            QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH RLĐV:

Bước 1:
-        Đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình RLĐV vào phiếu đăng ký (2 bản) sau đó chuyển một bản về Ban chấp hành chi đoàn.
-        Chi đoàn xây dựng bảng tổng hợp theo dõi việc làm thiết thực của toàn thể Đoàn viên Chi đoàn.

Bước 2:  Khi tham gia vào các hoạt động đã đăng ký:
-         Trong trường: đoàn viên hoạt động theo đơn vị Chi đoàn mình, báo cáo cho Ban chấp hành chi đoàn.
-        Ngoài trường: có sự xác nhận của cấp tổ chức hoạt động, báo cáo cho Ban chấp hành chi đoàn.

Bước 3: Trong suốt quá trình tự rèn luyện, định kỳ hàng tháng đoàn viên báo cáo với BCH Chi đoàn các nội dung của Đoàn viên như sau:
-        Nội dung nhận thức và hành động đã tham gia hay đã kiểm tra.
-        Thay đổi nội dung việc làm thiết thực hay đăng ký thêm việc làm thiết thực (nếu có) để được cập nhật vào bảng tổng hợp.

Bước 4:
-        Đoàn viên tự nhận xét về mức độ hoàn thành việc rèn luyện và hành động của bản thân vào phiếu tự đánh giá RLĐV.
-        Sau đó nộp phiếu về Ban chấp hành Chi đoàn.
Phiếu này đồng thời được sử dụng làm căn cứ phân loại đoàn viên.

Bước 5: Ban chấp hành Chi đoàn:
-        Họp đánh giá việc thực hiện chương trình RLĐV của toàn thể đoàn viên chi đoàn dựa trên phần tự đánh giá của đoàn viên.
-        Thực hiện bảng tổng hợp kết quả, kết hợp với họp xét phân tích chất lượng đoàn viên theo hướng dẫn của Đoàn trường.

Bước 6: Họp Chi đoàn:
-        Đánh giá kết quả RLĐV đồng thời phân tích chất lượng đoàn viên.
-        Lấy ý kiến biểu quyết đối với những trường hợp tự đánh giá của đoàn viên và đánh giá của Ban chấp hành Chi đoàn không thống nhất.
Kết quả biểu quyết của Chi đoàn là kết quả sau cùng.

Bước 7:
-        Các liên chi Đoàn Khoa/Khối xem xét, công nhận kết quả rèn luyện của đoàn viên, đánh giá kết quả thực hiện chương trình RLĐV của chi đoàn.
-        Đoàn trường xem xét, đánh giá kết quả thực hiện chương trình RLĐV của Liên chi Đoàn Khoa/Khối/Chi đoàn trực thuộc.

V.            TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN:

Mỗi tiêu chí rèn luyện tương ứng với một hoặc nhiều hoạt động do đoàn viên đăng ký thực hiện và sẽ được đánh giá mức độ hoàn thành cho từng tiêu chí theo thang điểm từ 1 – 10 điểm. Tổng số điểm hoàn thành tất cả các tiêu chí là 150 điểm (15 tiêu chí).
Số điểm của từng tiêu chí được đánh giá như sau:

-        Chưa tốt (1 – 4 điểm):
+        Không tham gia hoặc rất ít tham gia các hoạt động (1 – 2 điểm).
+        Có tham gia nhưng không liên tục (3 – 4 điểm).

-        Khá tốt (5 – 8 điểm):
+        Tham gia đều đặn các hoạt động từ 2/3 nội dung hoạt động trở lên (5 – 6 điểm).
+        Có ý kiến đóng góp tích cực cho hoạt động (7 – 8 điểm).

-        Tốt (9 – 10 điểm):
+        Tham gia đầy đủ các nội dung hoạt động.
+        Có sự hỗ trợ Ban Chấp hành trong công tác tổ chức hoạt động.

 Điểm cộng: đối với những đoàn viên có thành tích vượt bậc trong học tập, công tác, rèn luyện, … thì được cộng thêm tối đa là 10 điểm trên tổng số điểm thực hiện Chương trình RLĐV của từng đoàn viên.

Điểm trừ: đối với đoàn viên vi phạm quy chế, quy định Nhà trường, vi phạm quy chế học tập, thi cử; không tham gia sinh hoạt đoàn, bị các hình thức kỷ luật khác thì trừ điểm tối đa là 10 điểm trên tổng số điểm thực hiện Chương trình RLĐV của từng đoàn viên.

1.      Hoàn thành XUẤT SẮC:
-        Đoàn viên đạt từ 85% tổng số điểm trở lên đối với các nội dung đã đăng ký thực hiện.
-        Chi đoàn có ít nhất 85% đoàn viên đạt kết quả rèn luyện xuất sắc.
-        Các liên chi Đoàn Khoa/Khối có ít nhất 85% chi đoàn đạt kết quả rèn luyện xuất sắc.

2.      Hoàn thành KHÁ:
-        Đoàn viên đạt từ 70% tổng số điểm trở lên đối với các nội dung đã đăng ký thực hiện.
-        Chi đoàn có ít nhất 70% đoàn viên đạt kết quả rèn luyện xuất sắc.
-        Các liên chi Đoàn Khoa/Khối có ít nhất 70% chi đoàn đạt kết quả rèn luyện xuất sắc.

3.      Hoàn thành TRUNG BÌNH:
-        Đoàn viên đạt từ 50% tổng số điểm trở lên đối với các nội dung đã đăng ký thực hiện.
-        Chi đoàn có ít nhất 50% đoàn viên đạt kết quả rèn luyện xuất sắc.
-        Các liên chi Đoàn Khoa/Khối có ít nhất 50% chi đoàn đạt kết quả rèn luyện xuất sắc.

Không hoàn thành: đạt tỉ lệ dưới 50%

Văn bản hướng dẫn
Mẫu phiếu đăng ký chương trình rèn luyện Đoàn viên
Mẫu phiếu đánh giá chương trình rèn luyện Đoàn viên
BCH ĐOÀN TRƯỜNG

Tác giả bài viết: Ban Tuyên Giáo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Video
Tiện ích
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây